Regulamin konkursu „Mity słowiańskie”

Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem konkursu jest Bat’s Perspective, ul Świeradowska 51/57, 50-559 Wrocław, NIP: 9282045342

2. Fundatorem nagrody jest wydawnictwo Genius Creations. 

3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook i Google. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc. 

4. Konkurs jest prowadzony na stronach www.facebook.com/Slowianskosci, www.instagram.com/slowianskosci/ oraz www.youtube.com/c/SłowiańsKości/discussion (zwanych dalej „Stronami”).

Warunki uczestnictwa 

1. W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie, czyli uczestnik powinien mieć ukończone 18 lat. 

2. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook, Instagram lub YouTube. 

3. Warunkiem udziału w konkursie jest zaznaczenie „lubię to” na Stronie (Facebook) lub jej obserwowanie (Instgram) albo sunskrybowanie (YouTube). 

4. Konkurs trwa od 1.03.2020 r. do 3.03.2020 do godziny 22:00. 

5. Wyniki zostaną ogłoszone 5.03.2020 r. za pośrednictwem Stron.

6. Ogranizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka lub Google.

Zadanie konkursowe 

1. Zadanie konkursowe polega na kreatywnym uzasadnieniu, który bohater słowiańskich mitów i legend jest najciekawszy.

2. W konkursie zostanie wybranych dwoje zwycięzców.

3. Organizator wybierze komentarze, które jego zdaniem jego najlepiej wypełniają zadanie konkursowe. W ten sposób zostaną wyłonieni zwycięzcy konkursu. 

4. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości wysłanej na Facebooku, Instagramie lub przez adres e-mail. 

Nagroda 

1. Nagrodą w konkursie są książki „Dary bogów” i „Popiel”.

2. Nagrodę można odebrać osobiście we Wrocławiu lub może zostać przesłana pocztą po 15 marca 2020 r.

3. Nagrodę należy odebrać nie później niż do 31.03.2020 Po tym terminie nagroda traci ważność. 

4. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na Stronach. 

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku nagroda przepada. 

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę. 

7. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, Instagram czy YouTube (Google) dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu. 

Reklamacje 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać drogą mailową na adres natalia@slowianskosci.pl w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród. 

2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych. 

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. 

4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni. 

Postanowienia końcowe 

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa. 

2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Stronie.